website image 1

Веб сайт хийх

Вэб сайт гэдэг нь бизнесийн салшгүй нэгэн хүчин зүйл бөгөөд харилцагч таны бизнесийг өргөтгөх хамгийн үр өгөөжтэй хэрэгсэл юм. Вэб сайт нь таны бизнестэй холбогдолтой бүхий л хүмүүстэй байнгын холбоог бий болгох хамгийн чухал хэрэгсэл юм. CodeSign ХХК нь таны үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой вэб сайтыг хөгжүүлэн, хамтран ажиллахад бэлэн байна.

website image 2

Захиалагчийн шаардлага

Веб сайт хийлгэж байгаа зорилго, тулгарч байгаа асуудал, зорилтот зах зээл зэргийг захиалагчтай сайтар ярилцан, танай компанийн үйл ажиллагаа болон түүнд тавигдах техникийн шаардлагыг тодорхойлно.

website image 3

Тестлэх

Гүйцэтгэсэн вэб сайтаа захиалагчийн серверт байршуулан бодит агуулга болон өгөгдөлийн үүсгэн ямар нэгэн алдаа, буруу ажиллагаа байгаа эсэхийг хуудас тус бүр, үйлдэл тус бүрээр сайтар тестэлж чанарын хяналт хийнэ.

website image 4

Сургалт

Тестэлж чанарын хяналт хийсний дараа Вэб сайтаа эх кодын хамт захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Хүлээлгэн өгөхдөө агуулга удирдах систем болон ажиллуулах талаар сургалт зохион байгуулж, агуулга удирдлах системийн гарын авлагаар хангана.

website image 5

Шинчлэл(Update), Арчилгаа

Захиалагчид хүлээлгэн өгснөөр хөгжүүлэх төслийн ажил дуусгавар болохгүй. CodeSign ХХК нь захиалагчийнхаа вэб сайтыг тогтмол шинчлэл(update) хийж, тогтвортой ажиллагааг хангах үйлчилгээнүүдийг үзүүлэн эргэх холбоотой ажилладаг.